top of page

פוסטים אחרונים

משהופרה ערובת ביטוח - פוקעת הפוליסה

עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בתל אביב – יפו נדונה תביעתו של שלמה לוי (להלן: "התובע",) אשר יוצג על ידי עו"ד אורי צחורי כנגד הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת"), אשר יוצגה על ידי עו"ד אילן אורלי ועו"ד ערן שלח. פסק הדין (תא (ת"א) 59608-11-17) ניתן ביולי 2020, מפי כבוד השופטת טל פישמן לוי.

בפני בית המשפט הונחה תביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין שקיעת יאכטה שהייתה בבעלות התובע. בזמנים הרלוונטיים לתביעה, בוטחה היאכטה אצל הנתבעת (להלן: "הראל ביטוח") בביטוח רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. כמו כן, הפוליסה נערכה בשפה האנגלית, ובהתאם לקבוע בה חלות עליה הוראות הדין האנגלי.

בעקבות האירוע, התובע הגיש תביעה לחברת הראל ביטוח בדרישה לקבלת תגמולי הביטוח המגיעים לו מכוח הפוליסה, אך זו האחרונה דחתה את דרישתו. לכן, הגיש התובע את תביעתו לבית המשפט.

על פי הנטען בכתב התביעה האירוע התרחש בשנת 2016, עת הפליג התובע עם היאכטה. במהלך השייט, התגלתה פליטת עשן אשר מקורה היה בסדקים במערכת הפליטה. על כן, פירק התובע בעזרת חברו את החלק שגרם לתקלה והעבירו לתיקון.

לצורך פירוק החלק התקול, ניתק התובע את צינור היניקה להזנת מי קירור. היות וברז הכניסה למי הקירור (מי ים) נמצא במקום "קשה לסגירה", קיבע התובע את קצה הצינור במצב זקוף בין השלבים של סולם הירידה לחדר המנוע. כעבור כמה ימים ומסיבה בלתי צפויה, השתחרר צינור יניקת מי הקירור שהיה מקובע לסולם, נפל על רצפת חדר המנוע ומי ים החלו לזרום אל תוך היאכטה. כתוצאה מכך, שקעה היאכטה עד לקרקעית הים ונגרמו לה נזקים רבים.

התובע טען כי שקיעת היאכטה היא סיכון אשר מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח, בהיותה אחת "מסכנות הים". על כן, מגיעים לו תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה.

מנגד, טענה חברת הראל ביטוח כי התובע שלל את כושרה הפיזי של היאכטה וכי הנזק נגרם על ידי תיקון רשלני של התובע, שכן, שקיעת היאכטה לא נבעה כתוצאה מאירוע "תאונתי", אלא עובר לאירוע, התובע פירק את סעפת הפליטה של המנוע והשאיר את הצינור המוביל החוצה מנותק ומונח בתוך היאכטה, פעולה זו, פגעה באטימות היאכטה והביאה לבסוף לשקיעתה. לפיכך, אין מדובר באירוע תאונתי, חיצוני או ביטוחי. לבסוף טענה חברת הראל ביטוח, כי היעדר כושר שיט מהווה הפרה של תנאי ערובות ביטוח, ועל כן נשלל הכיסוי הביטוחי.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה כנגד חברת הראל ביטוח להידחות.

תחילה, ציין בית המשפט כי במחלוקת המשפטית שבין הצדדים באשר לאופן הוכחתו של הדין האנגלי בתחום הביטוח הימי, הדין עם התובע, אשר טען כי את הדין האנגלי יש להוכיח כמו כל דין זר, בחזקת עובדה, וכי הדבר הוכח על ידו באמצעות הגשת חוות דעת מומחה. כמו כן, הוכחתו של חוק הביטוח משנת 1906, וכל תיקון בו – ככל שזה יתרחש – ייעשה באמצעות חוות דעת מומחה בלבד.

עוד הוסיף בית המשפט, כי בניגוד לטענות חברת הראל ביטוח, פוליסת הביטוח שהוציאה לתובע חלה, שכן, שקיעת היאכטה מכוסה על פי הוראות סעיף 9.1.1. של הפוליסה ואין זה משנה אם השקיעה היא תוצר של רשלנות התובע. שעה שהטביעה נגרמה כתוצאה מכניסת מי ים, שהם כשלעצמם סכנת ים, ומדובר על הסיבה העיקרית להתרחשות זו, אין בוחנים מדוע התאפשר מלכתחילה מצב עובדתי זה.

כמו כן, בית המשפט דחה את טענת חברת הראל ביטוח לפיה רשלנות התובע בטיפול ביאכטה מוציאה מתחולה את הסיכון המבוטח הרלוונטי בפוליסה, וכי ממילא הפוליסה אינה מכסה פגיעות מסויימות, כגון פגיעות במנוע. בית המשפט קבע, כי למסקנה זו ניתן היה להגיע אף מקריאה פשוטה של פוליסת הביטוח, ומבלי להיזקק לחוות דעת מומחה.

חרף דברים אלו, בית המשפט קבע כממצא עובדתי, כי היאכטה הייתה בלתי כשירה לשייט, ואף בלתי כשירה לעמוד בנמל, וזאת בשל הפגיעה בשלמות המעטפת. נוכח קביעה עובדתית זו, הרי שהתובע הפר את תנאי ערובות הביטוח, ובהתאם לדין האנגלי הרלוונטי, משהופרה ערובת ביטוח, פוקעת הפוליסה.

לפי כל שהובא לעיל, דחה בית המשפט את התביעה וחייב כל צד לשאת בהוצאותיו.

Comments


חיפוש על-פי תגיות

bottom of page