top of page

פוסטים אחרונים

חובת הגילוי של חברת הביטוח בביטוחי משכנתא

נדחתה תביעה כנגד חברת הביטוח והבנק

עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בתל אביב - יפו נדונה תביעתה של סילבי שבו אילוז (להלן: "התובעת") אשר יוצגה על ידי עו"ד מתיא עמרן ועו"ד שרונה עמרן כנגד מנורה מבטחים ביטוח (להלן: "הנתבעת 1") אשר יוצגה על ידי עו"ד רם דורון ועו"ד רינה וייס וכנגד בנק לאומי למשכנתאות (להלן: "הנתבע 2") אשר יוצג על ידי עו"ד מיכאל טסלר. פסק הדין (ת"א 2703-04-15) ניתן באוגוסט 2020, מפי כבוד השופטת כוכבה לוי.

לבית המשפט הוגשה תביעת התובעת כנגד הנתבעת 1 (להלן: "מנורה") וכנגד הנתבע 2 (להלן: "הבנק") בעניין הלוואה שנטלה עם בעלה המנוח (להלן: "הלווים") מהבנק, אשר להבטחת פירעונה נרשמה משכנתא על דירת המגורים שבבעלותם. בהתאם לתנאי הפוליסה, במקרה של מות המבוטח, מנורה תשלם את "סכום הביטוח" למוטב הרשום בפוליסה.

בשנת 2005, נערכה בין הלווים לבין מנורה פוליסת ביטוח בתנאי הלוואת שפיצר, לפיה, כל חודש הלווים ישלמו סכום מסוים לפי לוח שפיצר, הן על חשבון ריבית ההלוואה והן על חשבון קרן ההלוואה כך שבפועל, הולך ופוחת סכום החוב המבוטח לטובת בנק המשכנתאות, עד למועד הפירעון הסופי.

לאחר שהלווים פיגרו במספר תשלומים במהלך תקופת ההלוואה, הם החליטו לשנות את תנאי ההלוואה והפכו אותה מהלוואה בתנאי לוח שפיצר להלוואה בתנאי בולט. קרי, בין הלווים לבנק נחתם הסכם הלוואה חדש. כפועל יוצא מהסכם זה, במועד בו הייתה זכאית התובעת להיפרע מחברת הביטוח לפי הפוליסה המקורית, היינו המועד בו נפטר המנוח, היא הייתה מבוטחת בסכום נמוך מיתרת החוב. כלומר, נוצר פער כספי בין חוב יתרת הלוואת המשכנתא לבין סכום הביטוח בפוליסה.

בשנת 2013 נפטר בעלה של התובעת. לטענת התובעת, למרות התחייבותה ולמרות שסכום ההלוואה נרשם בפוליסה, מנורה לא שילמה לבנק את מלוא יתרת ההלוואה שנותרה ולכן, התובעת נאלצה לשלם את היתרה מכיסה. עוד טענה התובעת, כי מנורה התרשלה בכך שלא עקבה או בדקה, בחלוף שנים, האם הפוליסה תואמת את ההלוואה, על אף שזוהי אחריותה המקצועית.

מנגד, מנורה טענה כי שילמה את מלוא הסכום לו התחייבה לפי הפוליסה המקורית, בהתאם לחישוב יתרת ההלוואה במועד פטירת המבוטח. עוד טענה מנורה, כי במשך השנים, בהתאם להתקדמות פירעון ההלוואה על פי לוח הסילוקין, מופחתים גם תשלומי הפרמיה שמשלמים המבוטחים לחברת הביטוח. על כן, במועד הפטירה יתרת ההלוואה עמדה על סך 106,854 ₪.

הבנק טען, כי הסוגיה נוגעת למערכת היחסים שבין התובעת למנורה ולכן יש לדחות את התביעה כנגדו.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה להידחות כנגד מנורה וכנגד הבנק.

תחילה, ציין בית המשפט כי התביעה התבססה על פוליסה אחת ויחידה שנרכשה על ידי הלווים. אמנם, לאחר שנרכשה פוליסת הביטוח בוצעו בה שינויים בהלוואות. עם זאת, שינויים אלה לא הובאו לידיעת מנורה, שכן, לא נעשתה פניה מצד התובעת לרכישת פוליסת ביטוח נוספת או לשינוי תנאי פוליסת הביטוח הקיימת.

זאת ועוד, בית המשפט הדגיש כי בין מועד עריכת הביטוח המקורי לבין מועד פטירת המנוח והגשת התביעה, לא התקיים כל קשר בין מנורה לבין הלווים, ובהיעדר פניה מצד המבוטח אין לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח אפשרות לדעת אודות השינוי שנעשה בהלוואות במערכת היחסים שבין המבוטח לבין הבנק ממנו ניטלה ההלוואה.

בית המשפט ציין, כי השינוי המהותי בתנאי ההלוואה הביא לכך שהלווים הפסיקו לשלם תשלומים על חשבון קרן ההלוואה ויתרת ההלוואה נותרה קבועה, ולכן במועד קרות האירוע הביטוחי, לא כיסה הסכום הביטוחי את יתרת ההלוואה והתובעת נאלצה להשלים מכיסה את יתרת ההלוואה הרשומה, למרות התשלום שהעבירה מנורה.

עוד הוסיף בית המשפט, כי נקבע בפוליסת הביטוח שסכום הביטוח יפחת משנה לשנה. בהתאם, הופחתה גם פרמיית התשלום החודשי ששילמו הלווים למנורה. על כן, קבע בית המשפט כי העובדה שתשלום הפרמיה החודשית ששילמו הלווים הופחתה אחת לשנה הייתה בידיעתה של התובעת, או אמורה הייתה להיות בידיעתה. מדובר בתשלום שהתובעת שילמה מחשבונה מדי חודש, וניתן בקלות להבחין כי הפרמיה החודשית הלכה ופחתה על פני תקופת הפוליסה.

בית המשפט ציין, כי בהשוואת הסכומים, שנקבעו בפוליסת הביטוח, אל לוח התשלומים שהציג הבנק, עולה כי בכל שלב במהלך תקופת הביטוח, היה סכום הביטוח גבוה במעט מיתרת ההלוואה שעמדה לחובת התובעת בספרי הבנק. לפיכך, ככל שלא היו נערכים שינויים בהלוואות שנטלו הלווים לאחר שנרכשה פוליסת הביטוח, די היה בסכום ששילמה מנורה בפועל כדי להסדיר את יתרת החוב.

לבסוף, קבע בית המשפט כי לא הוכחה עילת תביעה נגד הבנק שמכוחה היה לחייבו להשיב לידי התובעת את יתרת ההלוואה ששולמה על ידה.

לפי כל שהובא לעיל, בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי בהיעדר הוכחה לכך שמנורה עודכנה בשינויים שערכו הלווים בהלוואות שנטלו מהבנק לאחר שנרכשה פוליסת הביטוח, ומאחר שחברת הביטוח שילמה את כל סכום הביטוח נכון למועד פטירת המנוח, אין עילת תביעה כנגד מנורה.

Σχόλια


חיפוש על-פי תגיות

bottom of page