top of page

פוסטים אחרונים

המבטחת לא הוכיחה את ייקור הפרמיה ועל כן חייבת בפיצוי מלא

הלכת פיקאלי של העליון חלה גם במקרה של ותק נהיגה ולא רק במקרה של גיל הנהג

עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בתל אביב - יפו נדונה תביעתה של אלדן תחבורה בע"מ (להלן: "התובעת") אשר יוצגה על ידי עו"ד עומרי יוספי כנגד הכשרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת") אשר יוצגה על ידי עו"ד אושיק אליהו. פסק הדין (תא"מ (ת"א) 53079-07-19) ניתן ביולי 2020, מפי כבוד השופט נצר סמארה.

בפני בית המשפט הונחה תביעה בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת (להלן: "הכשרה") בפיצוי התובעת, בגין נזקי רכוש והפסדים על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים התרחשה בינואר 2019, בין כלי רכב , שבעת התרחשות התאונה היה בבעלות התובעת, לבין כלי רכב, מסוג משאית, שבעת התרחשות התאונה היה מבוטח על ידי הכשרה בביטוח אחריות לנזקי צד ג'.

הסוגיה העיקרית בה בית המשפט צריך היה להכריע, היא בנוגע לעניין הכיסוי הביטוחי. הכשרה טענה, כי בעת התרחשות התאונה, נהג במשאית אדם שלא היה מורשה לנהיגה על פי תנאי הפוליסה, שכן, נהג במשאית נהג בעל ותק נהיגה הפחות מוותק המינימום שצויין בפוליסה.

כמו כן, בין הצדדים נתגלעו מחלוקות בנוגע לשאלת האחריות לקרות התאונה ולעניין גובה הנזק.

בדיון שנערך בפני בית המשפט הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך, על דרך הפשרה ועל פי שיקול בית המשפט. עוד הוסכם בדיון, כי אין מחלוקת לעניין האחריות והמחלוקת היחידה שנותרה להכרעת בית המשפט היא לעניין הכיסוי הביטוחי, ובעיקר לעניין הפרמיה ששילם המבוטח עם הגבלת ותק הנהיגה של מינימום שנה והתוספת ששילם בדיעבד, כביכול, בכדי לכסות את הנהג שנהג במשאית במועד התרחשות התאונה.

הוסכם על ידי הצדדים, כי הכשרה תגיש תוך עשרה ימים, תצהיר ערוך מטעם חתם של החברה אשר יצביע על ההפרש בין הפרמיות, ולאחר מכן בית המשפט ייתן את הכרעתו על יסוד התצהיר. זאת ועוד, הוסכם בין הצדדים כי במידה והכשרה לא תגיש את תצהיר החתם כאמור, יינתן פסק דין על דרך הפשרה. הכשרה לא הגישה כל תצהיר של חתם לעניין הפרמיות או הייקור בפרמיה.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל במלואה.

תחילה, בית המשפט ציין כי הוא ביסס את הכרעתו על טיעוניהם של הצדדים, על יסוד החומר שהונח לפניו, ועל יסוד הדין והפסיקה אשר נגעו לעניין הכיסוי הביטוחי.

כמו כן, בית המשפט ציין את עניין פיקאלי בבית המשפט העליון, שם נקבע כי נהיגה בניגוד לוותק הנהיגה המפורש בפוליסה היא בגדר "החמרת סיכון" כמשמעה בסעיף 18 לחוק חוזה הביטוח, אשר מזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים.

כלומר, במקרה בו נגרם נזק רכוש, בשעה שהרכב המבוטח היה נהוג בידי אדם שאינו עומד במגבלת הוותק שהייתה קבועה בפוליסה, זכותו של בעל הפוליסה לקבלת תגמולי ביטוח עקב התאונה לא תישלל לגמרי ומסיבה זו בלבד, אלא מדובר במצב של "החמרת סיכון" שבגינו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מופחתים – יחסיים.

מכיוון שהכשרה לא הגישה תצהיר מטעם חתם החברה אשר הצביע על הייקור בפרמיה, בית המשפט קבע כי ניתן להניח שלא היה ייקור, או שהייקור היה זניח או שלא עלה בידי הכשרה להציג תצהיר. בכל מקרה, לא עלה בידי הכשרה להוכיח ייקור בפרמיה ולכן בית המשפט חייב אותה בכיסוי ביטוחי מלא לתאונה.

לפי כל המובא לעיל, בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי אין לתת להכשרה פטור ממתן כיסוי ביטוחי בגין התאונה ובכלל זה מתשלום תביעתה של התובעת.

סוף דבר, בית המשפט חייב את הכשרה לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 18,468 ₪ בתופסת שכר טרחת עו"ד.

コメント


חיפוש על-פי תגיות

bottom of page