top of page

פוסטים אחרונים

המבטחת אינה רשאית לקזז סכום מהפיצוי אם הרכב לא תוקן

עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט לתביעות קטנות באילת נדונה תביעתו של מישל אלקסלסי (להלן: "התובע") כנגד הכשרה חברה לביטוח (להלן: "הנתבעת"). פסק הדין (תק (אי') 1972-10-19) ניתן באוגוסט 2020, מפי כבוד השופט שי ברגר.

בפני בית המשפט הונחה תביעה כספית בסך של 10,592 ₪.

על פי הנטען בכתב התביעה, בשנת 2018 התרחשה תאונת דרכים אשר במהלכה נפגע רכבו של התובע מאחור על ידי רכב המבוטח על ידי הנתבעת (להלן: "הכשרה ביטוח") אשר לא שמר מרחק מרכב התובע. כתוצאה מן התאונה, נגרמו לרכב התובע נזקים רבים.

כמו כן, התובע הגיש חוות דעת של שמאי מטעמו, לפיה הוערכו הנזקים שנגרמו לרכבו כתוצאה מהתאונה, בסך כולל של 31,302 ₪.

לא הייתה מחלוקת בין הצדדים לעניין חבות חברת הכשרה ביטוח לתשלום נזקי התובע. אלא, שחברת הכשרה ביטוח הפחיתה מסכום הפיצוי ששולם סך של 8,606 ₪, המהווה 50% מערך המגן האחורי של רכב התובע, בטענה כי ניתן לשפץ ולמכור את החלק שנפגע ב50% מערכו, כפי שפורט בחוות דעת שמאי שהוגשה מטעמה.

בהתאם, הגיש התובע תביעתו לבית המשפט בטענה כי לא הייתה כל הצדקה לקיזוז שעשתה חברת הכשרה ביטוח מסכום הפיצוי ששילמה. הוא טען, שאין בעובדה שרכבו טרם תוקן מהווה הטבה במצבו וממילא, הוא לא חייב לתקן את נזקו בכדי לזכות בפיצוי על ידי מי שחב בנזקו.

מנגד, טענה חברת הכשרה ביטוח, כי האחריות לקרות התאונה הוטלה על הרכב המבוטח מטעמה, ולכן פיצתה את התובע בגין הנזקים בהתאם לחוות דעת שמאי מטעמה בסכום כולל של 22,696 ₪.

עם זאת, חברת הכשרה ביטוח הכחישה את גובה הנזקים שנטענו בכתב התביעה וטענה, כי רכב התובע הוא רכב יוקרה שחלקיו יקרים ויש להם ערך בשוק החלפים, ולפיכך ובהתאם לחוות דעת השמאי מטעמה, יש לקזז את הסכום בעבור מכירת המגן האחורי שנפגע בשוק החלפים כמקובל.

עוד טענה חברת הכשרה ביטוח, כי התובע ביקש להתעשר שלא כדין, בכך שיקבל את מלוא הסכום על פי חוות דעת השמאי מטעמו, אך יתקן את רכבו שלא לפי חוות דעת השמאי. או לחלופין, בכך שיתקן את רכבו על פי חוות דעת השמאי מטעמו, יחליף את המגן האחורי, וישאיר אצלו את החלק שהוחלף.

המחלוקת בין הצדדים הייתה ביחס לשאלה האם קיזוזה של חברת הכשרה ביטוח מסכום הפיצוי ששולם לתובע, הינו מוצדק או לא.

לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות בתיק, קבע בית המשפט כי דין התביעה להתקבל.

תחילה, עמד בית המשפט על פסיקה בה נדונה תביעה שהגיש התובע בגין קיזוז שביצעה המבטחת מפיצוי שהייתה צריכה לשלם לו. שם, בית המשפט קבע כי לא הייתה כל הצדקה לקזז מסכום הפיצוי ששולם לתובע מחצית מערך החלפים המשומשים שאושרו על ידי השמאי, וכי על המבטחת לשפות את התובע בגין הסכום שקוזז.

עוד הוסיף בית המשפט, כי הוא מקבל את טענת התובע, שנתמכה בחוות דעת שמאי מטעמו, אשר קבע כי יש צורך בהחלפת החלקים שניזוקו ולא ניתן להסתפק בתיקונם.

כמו כן, בית המשפט דחה את טענת חברת הכשרה ביטוח לפיה הנתבע מבקש להתעשר שלא כדין על חשבונה בכך שיקבל לידיו את מלוא הסכום בהתאם לדוח השמאי מטעמו, אך לא יתקן את רכבו בהתאם לדוח השמאי לאחר מכן.

בהקשר זה, קבע בית המשפט כי העובדה שרכב טרם תוקן, והוא נמצא בשלב שהחלפים עדיין נמצאים בו, היא לא הטבה המהווה התעשרות שלא כדין. יתר על כן, הלכה פסוקה היא כי "הניזוק אינו חייב לתקן את נזקו כדי לזכות בפיצוי על ידי מי שאחראי לנזק שנגרם לו, ואין נפקא מינה אם הוציא הוצאה לתיקון הנזק או לא".

לפי כל שהובא לעיל, בית המשפט קבע כי אין הצדקה לקיזוז מחצית מערך החלפים המשומשים מסכום הפיצוי ולכן, על חברת הכשרה ביטוח לשלם לתובע את סך הכסף שקוזז מסכום הנזק שנגרם לרכבו בהתאם לחוות דעת שהוגשה מטעמו.

סוף דבר, בית המשפט קיבל את תביעת התובע וחייב את חברת הכשרה ביטוח לשלם לו סך של 8,606 ₪ בתוספת הוצאות משפט.

Kommentare


חיפוש על-פי תגיות

bottom of page